Hoe ziet een goed team eruit?

In het kader van Werving en Selectie wordt uiteraard in de eerste plaats veel aandacht besteed aan het binnenhalen van de juiste kandidaat voor de job? Daar is natuurlijk niets mis mee, maar naar mijn oordeel wordt daarbij te weinig aandacht besteed aan onder andere het Team en de (cultuur van de) Organisatie waarin de nieuwe medewerker gaat werken. Kneefel Business Consultancy besteedt daaraan bij de Werving & Selectie  juist wel veel aandacht teneinde te kunnen spreken over een optimale “fit” tussen de organisatie en de medewerker.

Geheim van een goed Team.
Wat is dan eigenlijk een goed Team? Natuurlijk kent een ieder uit de managementboeken de belangrijkste parameters van een ideaal team:

1) Het is divers van samenstelling;
Een team met gelijksoortige karakters, met alleen maar perfectionisten of creatievelingen lijkt misschien wel aardig en daaruit komen wellicht de mooiste ideeën maar het zal nooit gaan leiden tot concrete uitvoering. Goed functionerende teams bestaan juist uit medewerkers die elkaar aanvullen en tegenwicht bieden. Anders gezegd diversiteit leidt zeker tot een beter resultaat omdat het dwingt tot meer reflectie en een heldere doelstelling.

2) Niet te groot met een span of control van maximaal 7 medewerkers;
Tenslotte moet een goed team intensief doelgericht samenwerken, besluitvaardig en flexibel zijn en bij een team waarbij men elkaar “kent” is dat eenvoudiger dan bij een team dat bestaat uit 20 medewerkers. Ervaring leert dat dergelijke grote teams vaak voorkomen.

3) Gericht op het nastreven en realiseren  van een heldere doelstelling;
Ieder afzonderlijk Teamlid moet exact weten waarvoor hij verantwoordelijk is, zodat de teamleden ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat zij invloed kunnen uitoefenen op het resultaat. Eveneens uit ervaring  weet ik dat dit punt het grootste afbreukrisico is voor een goed en effectief werkend Team! Maar er zijn natuurlijk meer kritische succesfactoren die een team tot een goed of misschien beter gezegd tot een effectief team maken.

Ik constateer dat de navolgende factoren ook van wezenlijk belang kunnen zijn bij de vaststelling van een goed team:

4) Een goede rolverdeling binnen het team;
Dat begint simpel gezegd met een goede, sterke teamleider, die in voorkomende gevallen sturing geeft en zoals reeds aangegeven volkomen heldere doelstelling formuleert. Vaak ligt een zwak team niet aan de individuele teamleden maar vooral  aan een teamleider die geen sturing geeft, onduidelijk is en vooral geen vertrouwen geeft dan wel geen of veel te weinig gebruik maakt van de talenten van de teamleden.

In een team hoort daarnaast in ieder geval nog  een echte creatieveling thuis, alsmede een medewerker met een bovengemiddelde intelligentie. Zij vormen met de teamleider het hart van het team. De overige medewerkers mogen iets minder briljant zijn maar zeker wel gericht zijn op praktische werkprocedures, commerciële processen en klantenbinding en tot slot is een sociale bruggenbouwer binnen het team van onschatbare waarde.

5) De persoonlijkheden zoveel mogelijk afstemmen op de groepstaak;
Dit onderdeel is bij Werving & Selectie een belangrijk punt om bij stil te staan: de gewenste persoonlijkheidseigenschappen van Teamleden hangen nauw samen met de taak van het Team en daarmee met het groepsproces en dus de Teamprestaties! Onderdelen als emotionele stabiliteit, vriendelijkheid, extraversie, introversie, intellectuele autonomie, consciëntieusheid spelen daarbij een rol. Een vriendelijk en emotioneel stabiele medewerker is bijvoorbeeld goed voor een Team, terwijl extraverte medewerkers wellicht makkelijk in de omgang zijn in een team maar ook zeer dominant kunnen zijn omdat zij zich willen profileren.

Kneefel Business Consultancy besteedt Bij Werving & Selectie hieraan veel aandacht door middel van een specifieke Teamscan ®.

6) Conflicten zakelijk houden;
Geen Team zonder conflicten. Als er wordt samengewerkt ontstaan tenslotte altijd wel eens conflicten. Een goede taakafbakening (zie onder punt 3) en het maken van goede onderlinge afspraken kan al veel conflicten voorkomen. Maar botst het dan toch een keer dan geldt de regel: “speel op de bal en niet op de persoon”!

7) Leren van fouten;
Een team dat regelmatig de tijd neemt om stil te staan bij de overeengekomen doelstellingen en het eigen functioneren en ook tijd neemt om te leren van de gemaakte fouten daarbij is een effectief lerend Team.

Het inrichten en ontwikkelen van een goed Team is geen eenvoudige zaak. Het kost vaak een paar jaar, maar zoals blijkt uit bovenstaande punten, moet niet alleen worden stilgestaan bij het profiel en de competenties van een nieuwe medewerker maar moet vooral worden gekeken aan welke persoonlijkheid het Team behoefte heeft en of de nieuwe medewerker “echt past” in het goede Team.

Deel dit bericht

Laat een bericht achter

Your email address will not be published.